Josef Matěj Navrátil - Slepcův den

Josef Matěj Navrátil - Slepcův den

pátek 16. 6. / 19:30
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5

Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850)
Lékař oční
(Der Augenarzt)

Vídeň 1811, Praha 1833

Zpěvohra o dvou jednáních

V českém překladu J. K. Chmelenského dle libreta Emmanuela Veitha. Hudbu složil Vojtěch Matyáš Jírovec, kapelník Divadla u Korutanské brány ve Vídni.

Osoby a obsazení:
Hrabě Kamenský, vlastník statku Skalky // bas – Michal Marhold
Horský, vojenský lékař // tenor – Ondřej Benek
Pastor Volný // bas – Jiří Poláček
Ludmila, jeho choť // soprán – Helena Kalambová
Marie, jejich dcera // soprán – Hana Holodňáková
Filip, jejich svěřenec // soprán – Veronika Vojířová
Vilemína, jejich svěřenkyně // soprán – Eliška Minářová
Ježek, zámecký klíčník // tenor – Vincenc Ignác Novotný
Musica Florea
Hudební nastudování: Marek Štryncl
Režie, scéna: Tomáš Hanzlík
Architekt scény: Václav Krajc
Kostýmy: Vendula Johnová 
Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850) Lékař oční (Der Augenarzt)
Přebal české verze partitury z roku 1833
Děj opery

Příběh dvouaktové zpěvohry je umístěn do atraktivního prostředí šlechtického zámku, kam přijíždí vojenský lékař Horský. Ten majiteli panství hraběti Kamenskému zachránil ve válce život. Ve válečné době se o panství a zámek Skalky svědomitě staral klíčník Ježek, který hraběti připravil s vesničany halasné hudební přivítání. Po oficialitách zůstane Hrabě se svým chráněncem doktorem Horským v zahradě. Zaslechnou Marii hrající na loutnu, která se vrací se dvěma slepými nevlastními sourozenci do sousední vsi – Květnavy, kde je jejich otec pastorem. Hrabě je okouzlen písní slepých sirotků Filipa a Vilemíny, a když se dozví další podrobnosti o jejich pohnutém osudu, nabídne celé jejich rodině svůj zámek k trvalému pobytu. Přichází pastor Volný, který se z Květnavy vydal svým dětem naproti. Hrabě mu nabídne uprázdněné místo pastora na Skalkách a posílá Ježka pro pastorovu choť Ludmilu. Horský i Ježek jsou okouzleni Mariiným zjevem a začnou spolu soupeřit o její ruku. Ježek ji nabízí výhody manželky správce panství, Horský v duchu přemýšlí o odvážné operaci, která by Filipovi a Vilemíně vrátila zrak. V zámku vyslechne hrabě, Horský a Volný milostný rozhovor Filipa a Vilemíny. Volný se zhrozí a rozhodne, že Filip bude muset být od Vilemíny odloučen, aby nedošlo k tragédii. Jako slepci by se o sebe v partnerském životě navzájem nebyli schopni postarat. Horský se svěřuje hraběti se svým plánem děti tajně operovat. Potkávají Ježka, který nadbíhá Marii s dárkem – vzácnou truhličkou. Horský poznává rodinnou památku a Ježek, ač nerad, prozradí její tajemství: Horského zmizelá matka na cestě k příbuzným zemřela a slepá dívka Vilemína je jeho rodná sestra. Horskému se oční operace zdaří, Marie opětuje jeho lásku a rovněž Filipovi a Vilemíně již nic nebrání, aby se milovali. Pastor Volný zůstává s celou rodinou na zámku Skalka.

Autorem původního německého textu singspielu Der Augenarzt byl lékař a křesťanský kazatel Johann Emanuel Veith (1787–1876). Narodil se v Chodové Plané u Mariánských Lázní jako syn rabína. Působil ve Vídni, kde konvertoval ke katolicismu a vstoupil do řádu redemptoristů.

Premiéra opery se uskutečnila 1. 10. 1811 (Hoftheater – Wien). O nebývalém úspěchu díla svědčí řada dalších uvedení v celé Evropě (Brno 1812, Stavovské Divadlo v Praze 1819, Pešť, Würzburg, Prešpurk, Mnichov, Drážďany, Lipsko, Královec, Berlín, Štrasburk, Paříž). Český překlad libreta publikoval v r. 1833 v Praze Josef Krasoslav Chmelenský (1800–1839) – autor libreta první původní české zpěvohry Dráteník a editor Věnce ze zpěvů vlastenských. V r. 1941 byla opera uvedena v Praze souborem Loutkového divadla Umělecké výchovy. Velkou oblibu dokládá rovněž množství úprav pro různé nástrojové kombinace i řada cyklů variací vzniklých na její populární témata. Zajímavé je požití sólové kytary v orchestru. Obliba romantické kytary v této době kulminuje až v jakousi „kytarománii“, kdy vzniká obrovské množství nové původní hudby pro tento nástroj, stejně tak úpravy oper a jiné komorní hudby pro kytaru. Dobově aktuální je i samotné téma opery, v jejímž titulu stojí příslušník nové vědní disciplíny. Oční lékařství se teprve začíná rozvíjet a není bez zajímavosti, že jedním z prvních významných oftalmologů v Rakousku byl Josef Arnošt Ryba (1795–1856), syn známého hudebního skladatele.

Autograf partitury se nedochoval, a tak jsme z velkého množství dobových opisů zvolili pro novodobé nastudování partituru uloženou ve Staatsbibliothek zu Berlin–Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, provenience: Königliche Theater-Bibliothek, Berlin, 1815, Mus.ms. 8893. Korektury byly provedeny podle rukopisné partitury bez datace z Österreichische Nationalbibliothek, signatura KT.47/5. Zpěvní party byly ještě zkorigovány podle dvou různých tisků klavírních výtahů (1819, München, Bayerische Staatsbibliothek, bez vročení, Městská knihovna v Praze). Posledním použitým pramenem byl tisk aranže podstatné části opery pro zpěv s průvodem kytary, jejímž autorem je Johann Baptist Fier (cca 1786–1821), dochovaný v Badische Landesbibliothek Karlsruhe. Celou operu je tedy možné provozovat v autentické dobové úpravě pouze s doprovodem kytary. Textová složka byla nastudována podle tisku libreta z roku 1833, vydaného v knížecí arcibiskupské knihtiskárně, u Josefy Fetterlové, vedením a nákladem Václava Špinky v Praze v roce 1833. Dialogy jsou v rámci inscenace kráceny. Árie hraběte vložená před finále 1. dějství je obsažena pouze v berlínském opise partitury. Do češtiny ji ve Chmelenského stylu přebásnil Marek Řihák.

Pro novodobou inscenaci jsme se v touze po dosažení co nejvěrnější iluze nálady biedermeieru rozhodli použít nástěnné malby předního českého malíře a dekoratéra té doby – Josefa Matěje Navrátila (1798–1865). Tematicky se k příběhu (panství Skalka, hrabě Kamenský, doktor Horský) velice dobře hodily výhledy na horskou krajinu, které zdobí stěny tzv. Alpského pokoje zámku v Jirnech. Dalšími inspiračními zdroji byly Navrátilovy nástěnné malby ve Vávrově domě v Praze, kde je celá řada výjevů z dobově populárních oper. Mimořádně zajímavý je i Navrátilův drobnější obraz ze soukromé sbírky, který je přímo výjevem z finále 2. dějství opery Lékař oční.

Herecký projev je stylizován na základě dobových svědectví, obrazové ikonografie a hlavně důsledným realizováním četných scénických poznámek obsažených v samotném libretu opery.

–Tomáš Hanzlík 

Vojtěch Jírovec
Vojtěch Jírovec

Vojtěch Matyáš Jírovec (Adalbert Gyrowetz, *20. února 1763, České Budějovice – †19. března 1850, Vídeň) byl nejmladším synem Vojtěcha Jírovce (1721–91), regenschoriho v českobudějovickém dómu. Základy hudebního vzdělání získal od otce a od místního varhaníka a skladatele J. Štěpanovského (1738–1801). V chlapeckém věku se uplatňoval jako zpěvák-altista, od dětství se učil na housle, ovládal hru na varhany a generálbas. Ve svém rodišti absolvoval piaristické gymnázium a ve studiu pokračoval na pražské univerzitě, kde se po dvou letech filozofie zapsal na práva. Studium pro nemoc a nedostatek prostředků nedokončil. Právnické a jazykové schopnosti a hudební nadání mu však umožnily kombinovat úřednické a hudební aktivity ve službách vysoce postavených osobností a zabývat se zároveň vlastní skladatelskou tvorbou. Z Prahy odešel zřejmě kolem 1783 a stal se sekretářem hraběte Franze von Fünfkirchen v Chlumu u Třeboně, v jehož kapele zároveň hrál. V zimním období s ním cestoval do Brna a Vídně a dedikoval mu své první symfonie. Ve službách knížete Ruspoliho (sekretář a učitel hudby) se dostal do Itálie, kde v letech 1786-87 pobýval v Benátkách, Ferraře, Padově, Vicenze, Bologni (zde byl jmenován čestným členem společnosti Accademia filarmonica), v Pise, Livornu, Lucce, Florencii, Sieně a také v Římě, kde se seznámil s operním skladatelem A. Boronim a básníkem J. W. Goethem. V Neapoli studoval skladbu u G. Paisiella a N. Saly. Zde navázal další společenské kontakty mj. s neapolský králem a britským vyslancem lordem W. Hamiltonen. Po dvou letech se vrátil do Říma, odkud ho další cesta vedla přes Florencii, Parmu, Lodi, Milán (setkání s českým skladatelem J. V. Pichlem), Janov, Marseille a Lyon do Paříže. Neklidná doba po červencové revoluci 1789 ho přiměla k odjezdu do Londýna, kde si během tříletého pobytu získal příznivce v nejvyšších společenských kruzích včetně královského dvora i mezi hudebníky (mj. J. Haydn, J. L. Dusík). Po návratu na kontinent se zdržoval postupně v Bruggách, Gentu, Bruselu (kde se ve společnosti stýkal s mladým Napoleonem Bonapartem), v Paříži (odkud ho v lednu 1793 vyhnaly přípravy k popravě Ludvíka XVI.), v Berlíně, Drážďanech a Mannheimu. V roce 1793 se zastavil v Praze a v Českých Budějovicích, kde ještě zastihl svou matku.

U hraběte Jana Nepomuka Buquoye v Nových Hradech se seznámil s hrabětem von Sickingen, jehož vyslaneckým koncipistou se stal po návratu do Vídně. V jeho službách pobýval také v Mnichově a ve Schwetzingenu. Roku 1804 byl Jírovec jmenován dvorním divadelním skladatelem a kapelníkem a usadil se natrvalo ve Vídni, kde ve své funkci působil vedle A. Salieriho a J. Weigla. Roku 1827 byl penzionován a po roce 1831 se stáhl do ústraní a dožil za podpory mladší generace skladatelů (např. G. Meyerbeera). České země i své rodiště navštívil pravděpodobně vícekrát.

V koncertních sálech a v hudebních salonech Evropy pozdního 18. a raného 19. stol. slavila Jírovcova instrumentální hudba triumfální úspěchy, neboť citlivě a přesně reagovala na haydnovské a mozartovské podněty a zprostředkovávala je v desítkách efektních a přístupných skladeb početnému publiku.

Velká část jeho skladatelského díla patřila divadlu. V Praze na počátku osmdesátých let 18. století pilně sledoval divadelní dění v Divadle v Kotcích, jehož protagonisty ocenil ve své autobiografii. V ní podal cenné informace také o situaci v Brně 1784/85, kde se zdokonaloval ve hře na housle, koncertoval a složil své první symfonie. Jako kapelník vídeňského Divadla u Korutanské brány měl Jírovec od roku 1804 podle smlouvy pro toto divadlo složit každý rok nejméně jednu operu a balet. Napsal na 30 oper a singspielů, více než 40 baletů, pantomim a divertissement a více než deset scénických hudeb. První provedení se konala většinou v Divadle u Korutanské brány a v Divadle na Vídeňce, pro divadlo Burgtheater vytvořil 1811–34 osm scénických hudeb.

Pro Teatro alla Scala v Miláně zkomponoval v roce 1818 velmi úspěšnou operu buffu Il finto Stanislao (Falešný Stanislav, libreto napsal F. Romani). Na stejné libreto vytvořil v roce 1840 svůj největší divadelní propadák Giuseppe Verdi (Ungiorno di regno / Jeden den králem). Pro Vídeň pak vytvořil celou řadu jednoaktovek, které se na jevištích první poloviny 19. stol. objevovaly v kombinaci s činohrou, baletem, eventuálně koncertem i kouzelnickým představením, laternou magikou či vystoupením artistů.

Z množství baletů, divertissement a scénických hudeb je dochována pouze malá část. V Jírovcově rozsáhlém díle jsou dále zastoupeny skladby orchestrální (kolem čtyřiceti symfonií, klavírní koncerty, koncertantní symfonie) a komorní (pro nejrůznější nástrojové obsazení – množství smyčcových kvartetů a trií, kvintety, divertimenta, klavírní sonáty, sonáty pro klavír s doprovodem houslí ad.), jeho mimojevištní vokální dílo zahrnuje ariety, árie, duety a písně, včetně českých (šest písní pro Věnec ze zpěvů vlasteneckých, ed. F. Škroup, 1844), mše, nešpory, Te Deum, Tantum ergo, aj.

Na podnět vídeňského literáta L. A. Frankla von Hochwart sepsal Jírovec v roce 1845 vlastní životopis, který kromě vylíčení pestrých životních osudů obsahuje cenné informace o soudobém společenském a hudebním životě (česky F. Bartoš: Vlastní životopis V. J., Praha 1940).

–Michaela Freemanová 

Poděkování

Manželům Lettenmayerovým za poskytnutí fotodokumentace Alpského pokoje zámku v Jirnech (autor fotografií maleb ze zámku Jirny Oto Palán)
Galerii COLLETT Prague | Munich, a. s. bych chtěl poděkovat za podporu projektu
Klaas-Hinrichu Ehlersovi za vytvoření fotodokumentace rkp. partitury z Berlína
Vincenci Ignáci Novotnému za vytvoření fotodokumentace rkp. partitury z Vídně
Janu Tuláčkovi za dotvoření kytarového výtahu opery a četné konzultace
Tomáši Hruškovi - AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE s. r. o. za poskytnutí fotodokumentace obrazu Slepcův den J. M. Navrátila